خدمات ما

خدمات ما


عمده فعالیت های شرکت بین المللی آوین زیست انرژی در زمینه بازیابی بخارات آب برج های خنک کننده صنایع است. بر همین اساس خدمات و محصولات شرکت به شرح زیر معرفی می شود :